Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej

Rozprawa doktorska: Wpływ wszczepienia stymulatorów serca u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym II i III stopnia na zachowanie się stężenia przedsionkowego peptydu natriuretycznego w surowicy krwi.
Łódź Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2003.

Wykaz prac stanowiących dorobek naukowy

Oryginalne, pełnotekstowe prace naukowe w piśmiennictwie posiadającym impact factor

  1. Wożakowska–Kapłon B., Janion M., Sielski J., Radomska E., Bąkowski D.,
   Bartkowiak R.: Efficacy of biphasic shock for transthoracic cardioversion of
   persistent atrial fibrillation: Can we predict energy requirements?
   Pacing Clin  Electrophysiol. 2004, 27,[6PtI],764-768.
                                                                                      
                                                                                            IF = 1,019,  MNiSW = 9
  2. Janion M., Ciuraszkiewicz K., Sielski J., Grabowska U, Gawor Z.: Myocardial asynchrony in patients with postinfarction intraventricular conduction defects.
   Echocardiography 2007, 24, 1029-1034.
   IF = 1,329,  MNiSW = 20
  3. Kurzawski J., Janion M., Sielski J.: Does the Morphology of Atrial Septal Aneurysm Influence Cerebral Atrial Embolus Occurence?
   Echocardiography 2007, 24, 895-900.

                                                                                           IF = 1,329,  MNiSW = 20
  4. Janion M, Kurzawski J, Sielski J, Ciuraszkiewicz K, Sadowski M, Radomska E. Dispersion of P-wave duration and P-wave vector in patients with atrial septal aneurysm.
   Europace  2007; 9:471-4.
                                                                                         IF = 1,376,  MNiSW = 20
  5. Janion M., Sielski J., Ciuraszkiewicz K.: Sepsis complicating gigant cardiac
   myxoma. Am. J.
   Emerg. Med. 2008, 26:387.e3-4.

                                                                                            IF= 1,188,  MNiSW = 20
  6. Ciuraszkiewicz K., Janion M., Sielski J., Dudek D, Gawor Z.: Post-myocardial infarction intraventricular conduction defects and B-type natriuretic peptyde levels.
   Clin Cardiol. 2009; 32, (6): E12-E17..  
                                                                                          IF = 1,602, MNiSW = 20
  7. Sielski J, Wałek P, Polewczyk A, Janion M.  Terapia przeciwpłytkowa a nagłe
   stany chirurgiczne. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego w drugiej dobie po
   zabiegu koronaroplastyki. (Antiplatelet therapy and urgent surgical procedures.
   Acute appendicitis two days after stent implantation – a case report.)
   Kardiol Pol. 2009; 67:1385-8.
                                                                                    IF = 0,568,   MNiSW = 13
  8. Sielski J, Wałek P, Polewczyk A, Janion M.: Kontrapulsacja wewnątrzaortalna
   skutecznym  postępowaniem doraźnym w oczekiwaniu na pomostowanie
   aortalno-wieńcowe  u pacjentki z zawałem serca i nawracającymi obrzękami
   płuc. (Intra-balloon pump as a effective bridging therapy to coronary artery
   bypass grafting in a patient with myocardial infarction and recurrent pulmonary
   oedema).
   Kardiol. Pol. 2010; 68: 85-9.
   IF = 0,523,   MNiSW =13
  9. Piątek L, Piątek K, Polewczyk A, Sielski J, Janion M. Nawracająca wczesna
   zakrzepica w stencie u pacjenta z  ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia
   odcinka ST. Recurrent stent thrombosis in a patient with non-ST-segment
   elevation acute coronary syndrome.
   Kardiol Pol. 2010;68(3):317-20; 
                                                                                             IF = 0,523,   MNiSW = 13
  10. Janion M., Stępień A., Sielski J., Gutkowski W.: Is the Intra-aortic Balloon
   Pump a Method of Brain Protection during Cardiogenic Shock after Drug
   Intoxication?
   J. Emerg. Med., 2010. 38(2):162-7.  
                                                                                          IF  = 1,552,    MNiSW = 25
  11. Sielski J., Janion M., Janion-Sadowska A., Cugowska M., Sadowiski M., Gutkowski W., Sierant M., Dzik G., Staśkiewicz-Rożek Z., Solnica M., Maliszewski M. The Świętokrzyskie System for the Optimal  Management of Acute Myocardial Infarction.
   Cardiology  2011;  18 : 134-139.                                                                                             MNiSW =9,  IF 1,309
  12. Janion-Sadowska A, Sielski J, Gierlotka M, Nowalany-Kozielska E, Janion
   M, Poloński L.: Gender-related differences in clinical course, therapeutic
   approach and prognosis in patients with non-ST segment elevation myocardial
   infarction. Charakterystyka kliniczna, przebieg i rokowanie u kobiet z zawałem
   serca bez uniesienia odcinka ST ( NSTEMI ).
   Kardiol Pol. 2011; 69: 784-92.  
   IF =  0,515,   MNiSW  = 13
  13. Sielski J, Wałek P, Siuda M, Polewczyk A, Kurzawski J,  Janion M.:
   Pacjent z zawałem mięśnia sercowego i przewlekłą białaczką limfocytową.
   Trudności w leczeniu OZW u chorych z istotną kliniczne trombocytopenią.
   Acute myocardial infarction and chronic leukaemia with significant
   thrombocytopenia.
   Kardiol. Pol.  2011;69(10):1072-1074.
                                                                                           
                                                                                              IF  = 0,515  MNiSW  = 13 
  14. Janion-Sadowska A, Sielski J, Gierlotka M, Nowalany-Kozielska E, Janion M, Poloński L.: Pharmakological approach to patients with non-ST segment elevation myocardial infarction: does sex make a difference?
   Pol. Arch. Med. Wewn. 2011;121: 18-21.
                                                                                                 IF 1,367    MNiSW = 9
  15. Sielski J., Janion-Sadowska A., Sadowski M.,  Nowalany-Kozielska E., Gierlotka M., Poloński L., Janion M.: Differences In the presentation, treatment and prognosis In the elderly with non-STEMI segment elevation myocardial infarction.
   Pol. Arch. Med. Wew. 2012; May 11. pii: AOP85. [Epub ahead of print]                                                                                                                             IF 1,367    MNiSW = 9,


Oryginalne, pełnotekstowe w piśmiennictwie bez impact factor

 1. Janion M., Sielski J., Putała J., Bąkowski D.: Wartość rokownicza elektrokardiograficznej próby wysiłkowej u pacjentów po niepowikłanym zawale serca.
  Pol. Arch. Med. Wew. 2000,103, 147-152.
                                                                                                                  MNiSW/KBN = 4
 2. Janion M, Sielski J,  Ciuraszkiewicz K.: Ustawiczny częstoskurcz komorowy u chorego po zawale serca , opanowany farmakoterapią.
  Folia Cardiologica 2000; 7 ( 2 ) : 141-147
                                                                                                                    MNiSW/KBN = 3
 3. Janion M., Krzyżak P., Sielski J., Klank-Szafran M.: Ostry zawał serca powikłany blokiem przedsionkowo-komorowym, przebieg kliniczny i rokowanie.
  Folia Cardiol., 2001, 8, 33-41.
                                                                                                                    MNiSW/ KBN = 3
 4. Sielski J., Gawor Z., Janion M., Wożakowska – Kapłon B.: Ocena hormonalnej i hemodynamicznej czynności lewego przedsionka u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym II i III stopnia po wszczepieniu stymulatora serca na stałe.
  Folia Cardiol., 2004, 11, 649-660.
                                                                                                                      MNiSW/KBN = 5
 5. Gutkowski W., Stępień A., Tomaszewski P., Sielski J., Sadowski M., JanionM.: Angioplastyka natywnej tętnicy drogą wsteczną przez pomost żylny. (Retrogarde native coronary artery angioplasty via venous graft).
  Folia Cardiol.  2005, 12, 527-530.
                                                                                                                        MNiSW  = 5
 6. Sielski J., Janion M., Gawor Z.: Atrial natriuretic peptide for monitoring cardiovascular system performance following pacemaker implantation. Przedsionkowy peptyd natriuretczny jako element monitorowania układu krążenia po wszczepieniu układu stymulującego serca.
  Kardiol. Pol. 2005,62, 202-209.
                                                                                                                        MNiSW = 5
 7. Janion M., Gutkowski W., Sadowski M., Pigólak K., Janion-Sadowska A., Sielski J.: Wszczepienie stentgraftu jako metoda leczenia tętniaka tętnicy wieńcowej u chorego z ostrym zespołem wieńcowym. Stentgraft implantation for the treatment of coronary artery aneurysm in a patient with acute coronary syndrome.
  Kardiol. Pol., 2005, 63, 558-561.
                                                                                                                        MNiSW  =5
 8. Sielski J., Gawor Z., Janion M., Piotrowski G., Ciuraszkiewicz K., Markuszewski L.: Hemodynamiczna funkcja lewego przedsionka u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym II i III stopnia po wszczepieniu stymulatora na stałe.
  Ultrasonografia 2005, 20, 38- 42.
                                                                                                                 MNiSW = 4 
 9. Janion M., Polewczyk A., Sielski J., Szczukocka A.: Odmienności w przebiegu choroby niedokrwiennej serca u kobiet .
  Kardiol Pol 2006;64:628-636
                                                                                                                MNiSW = 5 
 10. Janion M., Sadowski J., Janion-Sadowska A., Sadowski M., Ciuraszkiewicz K., Sielski J.: Ostre rozwarstwienie aorty piersiowej u 34-letniej kobiety w 38. tygodniu ciąży. (Acute aortic dissection in a 34 year old pregnant women).
  Kardiol. Pol., 2006, 64, 183-188.
                                                                                                                MNiSW = 5 
 11. Janion M., Dudek A., Sielski J., Janion-Sadowska A.: Zespół wydłużonego QT w przebiegu leczenia olanzapiną. (Long QT syndrome due to olanzapine administration)
  Kardiol. Pol. 2006, 64, 986-88.
                                                                                                                 MNiSW  = 5 
 12.  Polewczyk A., Janion M., Sielski J., Dudek D., Sadowski J., Gutkowski W., Śledź J., Jędrzejczak-Misiek M., Buda S.: Ocena kliniczna, diagnostyka i leczenie pacjentów ze zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej. (Clinical evaluation, diagnostic and therapeutic approach to patients with left main coronary artery stenosis).
  Pol. Arch. Med. Wewn. 2006,116, 861-867.
                                                                                                                  MNiSW = 5 
 13. Sielski J., Janion M., Gawor Z., Bobiarski J., Ciuraszkiewicz K.: Does permanent cardiac stimulation through atrial natriuretic peptide secrection influence the basic parameters of renal function ?
  Cardiol J. 2007, 14, 568-572.
                                                                                                                 MNiSW = 9 
 14. Janion M., Szymczyk R., Janion-Sadowska A., Stępień A., Sielski J., Stępień Aleks., Szydziak K., Dudek-Górska A.: Kliniczne postacie infekcyjnego zapalenie wsierdzia.
  Pol.Przegl. Kardiol. 2008; 10: 13-17.
                                                                                                                   MNiSW 6 
 15. Sielski J., Janion M., Gawor Z., Ciuraszkiewicz K., Sielska M.R.: Correlation analysis of atrial natriuretic peptide concentration, echocardiographic left atrial and left ventricular dimensions, and renal function parameters in patients after permanent pacemaker implantation.
  Cardiol. J. 2009; 16: 157-163.
                                                                                                                MNiSW 9 
 16. Sielski J., Kryczka K., Janion M.,  Analiza fazy szpitalnej nagłego zatrzymania krążenia na podstawie danych chorych leczonych szpitalnie w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w latach 2003-2005.
  Folia Cardiologica Excerpta 2010;3:103-108 .
                                                                                                              MNiSW  6 
 17. Sielski J. Współczesne problemy diagnostyczne terapeutyczne chorych na zapalenie mięśnia sercowego na podstawie 3-letniej obserwacji Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach.
  Folia Cardiologica Excerpta 2010:3:114-121.
                                                                                                          MNiSW = 6 
 18. Ciuraszkiewicz K. Sielski J., Janion Sadowiska A, Janion M.: Wczesna strategia inwazyjna u chorych chorych zawałem serca i zaburzeniami przewodzenia śródkomorowego a stężenie peptydu natriuretycznego typu B w surowicy chorych oceniany 6 miesięcy po zawale serca.
  Pol. Merk. Lek. 2012 191,287.
                                                                                                          MNiSW= 7 
 19. Sielski J., Wałek P., Janion-Sadowska A., Janion  M.: Analysis of patient survival  after permanent pacemaker  implantation at the the Swietokrzyskie Cardiac Center in Kielce.
  Studia Medyczne 2012;25 (1) : 17-24
                                                                                                          MNiSW =4 
 20. Sielski J, Janion-Sadowska A. , Wałek P.:Czy istnieją istotne różnice w stałej stymulacji serca u pacjentów w wieku podeszłym – na podstawie materiału Ośrodka Implantacji Stymulatorów Serca Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach ?
  Studia Medyczne t.26.  : 7-14.
                                                                                                        MNiSW = 4


Opisy przypadków w czasopismach  impact factor

  1. Janion M., Sielski J., Janion-Sadowska A.: Myocardial infarction in pregnant
   women. Case reports.
   Int. J. Cardiol. 2007; 121: 207-209.
                                                                                             IF = 2,878, MNiSW  = 27
  2. Polewczyk A, Sielski J, Janion-Sadowska A, Pietrzyk E, Janion M.:  Zawał serca bez uniesienia odcinka ST – wielonaczyniowa choroba wieńcowa u 37-letniej kobiety w okresie połogu. (Acute myocardial Infarction – multivessel coronary artery disease in 37-year-old postpartum women).
   Kardiol Pol. 2009;  67:1381-4.
                                                                                             IF 0,568,   MNiSW = 13 
  3. Sielski J., Stern A., Ciuraszkiewicz K, Janion M. : Zawał serca u mężczyzny zatrutego tlenkiem węgla. Myocardial infarction after carbon monoxide poisoning.
   Kardiol.  Pol. 2009; 67: 1107-1109.
                                                                                            IF =  0,568,   MNiSW = 13

  4. Sielski J, Cugowska M, Polewczyk A, Trębacz J, Sadowski J, Janion M.: Tętniak rozwarstwiający aorty zstępującej u 28-letniej kobiety w dziesiątej dobie połogu.  (Acute  aortic dissection type A in 28-year-olod women 10 days after delivery).
   Kardiol. Pol. 2010; 68:192-5.
                                                                                              IF = 0,523   MNiSW = 13

  5. Polewczyk A, Sielski J, Radomska E, Janion M.:  Dyssekcja tętnicy wieńcowej jako przyczyna ostrego zespołu wieńcowego STEMI u 45-letniej kobiety leczonej z powodu szpiczaka mnogiego. (Coronary artery dissection as a cause of acute coronary syndrome STEMI in 45 year-old woman treated for multiple myeloma).
   Kardiol. Pol. 2010; 68:564-567.
                                                                                                 IF = 0,523,   MNiSW = 13 
  6. Sielski J, Janion-Sadowska A, Ciuraszkiewicz K, Janion M.: Zatorowość płucna po nagłym zatrzymaniu krążenia u 31- letniej kobiety z zespołem wydłużonego QT. Acute pulmonary embolism following cardiac arrest in a 31 year-old female with long QT syndrome.
   Kardiol. Pol. 2011;69:590-592.
                                                                                              IF  =  0,515,  MNiSW  = 13


Opisy przypadków w czasopismach bez impact factor

 1. Janion M.,  Sielski J.: Wstrząs u 16-letniej dziewczynki spowodowany
  przedawkowanim werapamili.
  Kardiol Pol 1997,47,221-224.
                                                                                                      MNiSW =5
 2. Kurzawski J., Janion-Sadowska A., Gutkowski W., Sielski J., Janion M.: Nieprawidłowa struktura zlokalizowana na nici ścięgnistej przedniego płatka zastawki mitralnej jako potencjalna przyczyna powikłania zatorowego do CUN u 39-letnej pacjentki. (Abnormal mass localised on an anterior mitral leaflet chordae tendinae – a potential cause of stroke in a 39 year old).
  Kardiol. Pol.  2004, 61, 75-76.
                                                                                                 MNiSW = 5

 

Prace poglądowe w czasopismach bez impact factor

 1. Sadowski M., Janion-Sadowska A., Janion M., Sielski J., Gutkowski W., Wożakowska-Kapłon B., Kurzawski J., Kryczka K.: Ocena skuteczności leczenia pacjentów z zespołem wazowagalnym – u kogo wszczepienie stymulatora serca może być korzystne? (Clinical assessment of treatment efficacy in patients with vasovagal syndrome – who will benefit from cardiac pacemaker implantation?)
  Folia Cardiol. 2006,13,60-67.
                                                                                         MNiSW = 5

 2. Janion M., Sadowski M., Sielski J., Janion-Sadowska A.: Pierwotna i wtórna profilaktyka nagłej śmierci sercowej. (Primary and secondary prevention of sudden cardiac death).
  Pol. Arch. Med. Wewn. 2006, 115, 67 – 74.
                                                                                        MNiSW  = 5

 

Ponadto:

BADANIA WIELOOŚRODKOWE- Udział w badaniach międzynarodowych

 1. Sabatine M.S., Cannon Ch.P., Gibson M., López-Sendón J.L., Montalescot G., Theroux P., Claeys M., Cools F., Hill A.K., Skene A.M., McCabe CH., Braunwald E.,…,(Poland: …., Janion M., Sielski J.,…)for the CLARITY-TIMI 28 Investigators: Addition of clopidogrel to aspirin and fibrinolytic therapy for myocardial infarction with ST- segment elevation. N. Engl. J. Med. 2005, 352,1179-1189.
  IF = 44,016, MNiSW = 24

 2. The Occluded Artery Trial (OAT) Research Group (Poland: Rużyłło W., Sadowski Z., Buszman P,…, Janion M., Sielski J., Trusz-Gluza M., Wita K., …): Design and methodology of the Occluded Artery Trial (OAT). Am. Heart. J.: 2005, 150, 627-642.
  IF = 3,552,  MNiSW = 27

Razem: IF =  47,568      KBN/MNiSW  = 51

 

 

Doniesienia zjazdowe – streszczenia w materiałach konferencji (11)

 1. Sielski J., Gawor Z., Janion M., Piotrowski G., Grabowicz W., Markuszewski L.: Hemodynamic and humoral left atrial function in patients after permanent cardiostymulator implantation due to atrio-ventricular conduction disturbances. Eur. J. of Intern. Med. 2003,14, S96.
 2. Sadowski M., Janion-Sadowska A., Sielski J., Gutkowski W., Kryczka K., Kurzawski J., Wożakowska – Kapłon B., Janion M.: Ocena skuteczności leczenia chorych z zespołem wazowagalnym. Folia Cardiol. 2005, 12, supl. A, 25.
 3. Janion M. Ciuraszkiewicz K., Sielski J., Grabowska U, Gawor Z.: Myocardial asynchrony in patients with postinfarction intraventicular conduction defects. Europace 2007, the Meeting of the European Heart Rythm Association, 24 – 27 June 2007, Lisbon, Portugal, Europace 2007, Suppl. 9 (540)  III-124.
 4. Ciuraszkiewicz K, Janion M., Sielski J., Dudek D., Gawor Z.: Post-myocardial infarction intraventicular conduction defect and brain natriuretic peptide levels. Europace 2007, the Meeting of the European Heart Rythm Association, 24 – 27 June 2007, Lisbon, Portugal. Europace 2007, Suppl. 9  (540)  III-91.
 5. Janion M., Szymczyk R., Janion-Sadowska A., Stępień A., Sielski J., Ciuraszkiewicz K., Szydziak K., Dudek A.: Kliniczne postacie infekcyjnego zapalenie wsierdzia. XI międzynarodowy Kongres PTK. Wrocław 2007. Kardiol. Pol. 2007, 65 (8) supl. III, S 415.
 6. M. Janion, K. Ciuraszkiewicz, D. Dudek, J. Sielski, Z. Gawor: Serum BNP as a marker of myocardial asynchrony in patients with post MI intraventricular conduction defects and normal left ventricular ejection fraction. Euroecho 2007 No. 50996
 7. Sielski J., Janion M., Gawor Z., Ciuraszkiewicz K., Sielska M.R.: Correlation analysis of ANP concentration, echocardiographic left atrial and left ventricular dimensions, and renal function parameters in patients after permanent pacemaker implantation. The 10th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrythmias and Device Therapy. Tel-Aviv  2010. PS2 – 128.
 8. Sielski J., Janion M., Gawor Z., Bobiarski J., Ciuraszkiewicz K.: Does permanent cardiac stimulation through atrial natriuretic peptide secrection influence the basic parameters of renal function ? Tel-Aviv 2010. The 10th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrythmias and Device Therapy. Tel-Aviv  2010.(S3 -75).
 9. Sielski J, Ciuraszkiewicz K.,  Janion M. Assessment of Left Atrium Function After Pacemarker Implantation Due to II and III Degree AV Block. The 11th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Cardiac  Arrhytmias and Device Therapy. Jerusalem (Izrael) 26-29 02. 2012, Abstr. P-1, pp 98. – Materiały konferencyjne .
 10. Sielski J, Ciuraszkiewicz K., Wałek P, Janion M. Analysis of Patient Survival after Packermaker Implantation. The 11th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Cardiac  Arrhytmias and Device Therapy. Jerusalem (Izrael) 26-29 02. 2012, Abstr. P-1, pp 99. – Materiały konferencyjne .
 11. Ciuraszkiewicz K., Sielski J, Janion-Sadowska A., Sadowski M., Janion M. BNP Reduced by Invasive Strategy In MI and Intravenricular Conduction Defects: a 6-month follow-up. The 11th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Cardiac  Arrhytmias and Device Therapy. Jerusalem (Izrael) 26-29 02. 2012, Abstr. P-1, pp 100. – Materiały konferencyjne .